Algemene Voorwaarden

Identiteit van de ondernemer
Wijnkunst
Arenberglaan 104
4824 RC Breda
Nederland
KvK nr: 20142975
BTW nr: NL 001674543 B 76

1: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Wijnkunst betreffende de verkoop, levering en betaling van alcoholische dranken zoals wijn en de daarmee verband houdende producten en of diensten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk afgewezen. Door een bestelling te plaatsen geeft afnemer aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Naast de algemene voorwaarden kunnen wij aanvullende voorwaarden hanteren die van toepassing zijn op specifieke vormen van verkoop, levering en betaling en diensten. Indien van toepassing, worden deze aan de afnemer kenbaar gemaakt en worden deze voorwaarden geacht deel uit te maken van de overeenkomst. Wijnkunst behoudt zich het recht voor de algemene en aanvullende voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

2: Privacy en Veiligheid
Op de verwerking van persoonsgegevens van klanten is het Privacy- en Cookiebeleid van Wijnkunst van toepassing. Uw rechten op uw privacy voldoen daarmee aan de wettelijke normen en worden daarmee maximaal gewaarborgd. Ons Privacy- en Cookiebeleid kunt u terugvinden op onze pagina Privacy Statement.

3: Aanbiedingen en Overeenkomsten
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wijnkunst en op iedere tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Wijnkunst en afnemer. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is wordt er te allen tijde contact met de afnemer opgenomen om eventuele alternatieven te bespreken. Er wordt een andere aanbieding van een soortgelijk product aan de afnemer aangeboden of er vindt restitutie van de overeengekomen en vooruitbetaalde prijs plaats.

4 Levering
4a: Leveringsgebied
Leveringen zijn uitsluitend mogelijk binnen Nederland.

4b: Orderomvang
De Minimale ordergrootte is 6 flessen voor wijnen met een stuksprijs onder € 10,- incl. BTW. Voor wijnen met een stuksprijs boven € 10,- incl. BTW maar onder € 15,- incl. BTW zijn dit 3 flessen. Wijnen met een stuksprijs groter dan € 20,- kunnen per fles besteld worden. Voor verzending berekent Wijnkunst verzendkosten. Vanaf een ordergrootte van € 100,- incl. BTW vervallen de verzendkosten.

4c: Deelleveringen
Wijnkunst is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. Het is mogelijk dat een bestelling in twee of meerdere leveringen c.q. zendingen wordt gedaan. Hiervoor worden geen extra verzendkosten in rekening gebracht.

4d: Leveringstijden
Meldingen van levertijden zijn indicatief. In het algemeen bedraagt de levertijd maximaal 48 uur nadat uw bestelling door ons is ontvangen. Indien u uw bestelling niet binnen 5 werkbare dagen hebt ontvangen kan er iets mis zijn gegaan tijdens het transport. U dient in dat geval zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 7 dagen telefonisch of via email contact op te nemen met onze klantenservice. Indien Wijnkunst een leveringstijd van 6 werkbare dagen overschrijdt, heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden door dit per e-mail kenbaar te maken. In dat geval zal Wijnkunst de reeds ontvangen of nog te ontvangen bedragen binnen een termijn van 14 dagen terugstorten op de rekening van herkomst.

4e: Afkoelingsperiode
Nadat de afnemer de bestelde goederen van Wijnkunst.nl heeft ontvangen, heeft hij/zij het recht de ontvangen goederen binnen een termijn van 14 dagen zonder opgaaf van redenen te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Het transportrisico en de kosten voor verzending komen daarbij voor rekening van Wijnkunst.nl tot maximaal het bedrag van de kosten die Wijnkunst.nl heeft gemaakt voor de heen-zending van de artikelen. Reeds betaalde bedragen, inclusief de retourkosten, worden binnen een termijn van maximaal 14 dagen na retourontvangst van de goederen op de bankrekening van herkomst teruggestort. De artikelen dienen daarbij volledig, ongeopend en onbeschadigd in de originele verpakking te worden teruggestuurd naar Wijnkunst.nl.

4f: Ontbindende voorwaarden
Wijnkunst besteedt veel zorg aan de juistheid van informatieverstrekking. Toch is niet volledig uit te sluiten dat afbeeldingen en beschrijvingen van producten, aangegeven op willekeurig welke vorm van beeldende en beschrijvende media van Wijnkunst kunnen afwijken van de werkelijkheid. Wijnproducenten kunnen bijvoorbeeld hun etiketten zonder opgaaf van reden wijzigen. De waarneming van geur en smaak is per definitie subjectief. Wijnkunst behoud zich tevens het recht voor wijnen te leveren van een recenter botteljaar dan afgebeeld of beschreven. Behoudens het bepaalde in Art. 4e geeft bovenstaande daarom geen aanleiding tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot schadevergoeding.

4g: Hoe te handelen bij retourzenden
Wijnkunst dient door de afnemer per e-mail in kennis gesteld te worden van de annulering. In deze schriftelijke verklaring dient het van toepassing zijnde ordernummer en de volledige naam en het adres van de opdrachtgever vermeldt te worden. De ontvangen goederen dienen volledig, onbeschadigd en ongeopend naar Wijnkunst.nl te worden retourgezonden in de verpakking waarmee de goederen door Wijnkunst verzonden zijn.

5: Leeftijd
Wijnkunst levert geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar.
Onze werkwijze bij verzending is in overeenstemming met de alcoholwetgeving. Om aan de vereisten te voldoen dienen wij een “geborgde werkwijze” aan te kunnen tonen voor controlerende overheidsdiensten, aangaande de leeftijdsgrens van 18 jaar voor afstandsverkopen van alcoholhoudende dranken. Voordat wij uw bestelling in behandeling nemen, dient u in ons betaalscherm aan te geven dat u ouder dan 18 jaar oud bent. Wij hebben met onze ketenpartners (bezorgdiensten) afgesproken dat het wijnpakket op uw adres wordt bezorgd na een zorgvuldige leeftijdscheck van de persoon op uw adres die het pakket in ontvangst neemt. Indien deze persoon de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt wordt uw pakket niet afgegeven. In dat geval ontvangt u een voucher met afhaalcode waarmee het wijnpakket kan worden afgehaald bij het voor u dichtstbijzijnde afhaalpunt van de bezorgdienst. In alle geval zal men zich moeten legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en dient er een handtekening voor ontvangst te worden geplaatst. De verzendgegevens worden bewaard bij onze ketenpartners in overeenstemming met de privacy-wet. Deze gegevens zijn door ons opvraagbaar voor controle door overheidsdiensten. Wijnkunst controleert jaarlijks of de werkwijze bij verzending voldoet aan alle toepasselijke wetgeving.

6: Prijzen
Alle op wijnkunst.nl vermelde prijzen zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders is vermeld. Prijswijzigingen voorbehouden.

7: Betaling van uw bestelling
U kunt uw online bestelling betalen via IDEAL, Credit Card (Visa, Mastercard), d.m.v. vooruitbetaling via Afterpay en via Circuit. U ontvangt de factuur van uw bestelling via de email. In alle gevallen geldt dat indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Wijnkunst of de betreffende betalings-dienstverlener is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de afnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de afnemer afwijken van genoemde bedragen en percentages. 2. Bij de verkoop van producten aan afnemer mag de afnemer in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

8:Juridische Eigendom
Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Wijnkunst totdat alle bedragen die de afnemer krachtens de overeenkomst aan Wijnkunst verschuldigd is aan haar zijn voldaan.

9: Klachten
Indien de door u gekochte producten niet aan de verwachtingen voldoen, kunt u binnen 14 dagen gevallen gebruik maken van uw herroepingsrecht (zie artikel 4e).
Ook kunt u uw klacht over de aard of staat van het product aan ons kenbaar maken via [email protected]. Klachten worden door Wijnkunst met voorrang behandeld. De afzender ontvangt binnen een termijn van 24 uur na ontvangst van de klacht bericht van Wijnkunst. In alle gevallen dient de klacht aantoonbaar te zijn. Indien een wijn vanwege bederf niet aan de verwachting van de afnemer voldoet, dient een reeds geopende fles zo goed mogelijk hersloten en voor retourzending aan Wijnkunst gekoeld bewaard te worden. Bij een gegronde klacht wordt de afnemer door Wijnkunst schadeloos gesteld voor het product.

10: Overmacht
In geval van overmacht is Wijnkunst niet gehouden aan enige verplichting jegens de afnemer, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen. Onder overmacht wordt verstaan, alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Wijnkunst, zoals bedrijfsstoring, storingen in internet-, e-mail- en telefoonverkeer, staking, natuurrampen en molest.

11: Slotverklaring
Op alle rechtsbetrekkingen waar deze algemene en eventueel van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden niet voorzien, is uitsluitend het Nederlandse Recht van toepassing.

Wijnkunst: 21 juni 2021

Winkelwagen
Scroll naar top